Какво правим ние?

Общински съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) – Русе и Превантивно информационен център (ПИЦ) към него осъществяват на местно ниво националната политика по превенция употребата и злоупотребата на наркотични и нови психоактивни вещества /ПАВ/. Експертите, работещи в ПИЦ, участват в реализирането на Национални програми за превенция. Екипът разработва и прилага алтернативни форми за прекарване на свободното от учебни занятия време на младите хора. Провеждат информационни кампании, работни срещи, обучения в областта на превенция на употребата на ПАВ. Работят съвместно с РУО, МВР, РЗИ, русенски училища и други институции.

Hit Statistics

Принципи на работа в Превантивно информационния център за наркомании- Русе

o Информация – посланията за ПАВ трябва да бъдат обективни и да информират обществото за реалните ефекти и опасности относно зависимостта към всички ПАВ – легални и нелегални;
o Превенция – превенцията, насочена главно към младите хора, трябва да утвърждава здравословен начин на живот и да цели промяна в нагласите към отговорно и нерисково поведение;
o Обучение – обучението на екипи и професионалисти по проблемите на зависимостите осигурява устойчивост и ефективност на превантивните и лечебни програми, както и висока мотивираност на специалистите, които участват в тях;
o Координация и сътрудничество – установяване на ефективно взаимодействие, сътрудничество и координация на действията между общинските органи, неправителствените организации и гражданското общество за постигане на целите на плана. Подобряване взаимодействието и сътрудничеството между общинските органи, които са ангажирани с борбата срещу наркотиците;
o Международни дейности – да се осигурят условия за информационен и методологически трансфер на водещи съвременни подходи в превенцията, лечението, рехабилитацията и намаляване на здравните щети. Разширяване на сътрудничество с международни организации и други държави с цел усвояване на техния опит и въвеждане на нови практики;
o Ограничаване на трафика и разпространението – приоритетите на полицията освен ограничаване на трафика и разпространението включват и участие в превенция на търсенето. Това е съществен елемент от усилията за изграждане на една нова, по-органично интегрирана в обществото и по-силно ангажирана с неговите проблеми полиция.

Основни цели на експертите от ПИЦ - Русе:

o Ограничаване въвличането на нови хора в употребата и злоупотребата с психоактивни вещества.

o Преодоляване на социалната изолация на зависими.

o Информационен и методологически трансфер на водещи съвременни световни подходи по превенция, лечение, рехабилитация и намаляване на здравните щети.

o Управление, координация, институционално укрепване и сътрудничество.

o Ограничаване на предлагането на наркотични вещества на територията на град Русе.

o Повишаване информираността на обществеността за дейността на полицията за намаляване предлагането на наркотични вещества.

Целеви групи:

o Деца и младежи, обхванати от образователната система.

o Деца и младежи, необхванати от образователната система.

o Родители на деца и младежи.

o Лица, зависими към наркотични вещества и техните близки.

o Лица, лишени от свобода.

o Високорискови групи.

o Общо практикуващи лекари, социални работници, училищни педагози.

Институционална рамка и органи за реализиране:

о Общински съвет по наркотични вещества Русе (ОБСНВ) – Превантивен информационен център по наркомании към Община Русе.

o Отделение за зависимости към "Център за психично здраве" ЕООД – Русе.

o Регионална здравна инспекция – Русе.

o Пробация – Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията".

o Правоприлагащи органи.

o Партньори – медии и неправителствени организации, работещи по проблема "наркомании". Общинският съвет по наркотични вещества е орган за провеждане на Общинската политика срещу злоупотребата с наркотични вещества и за борба с наркотрафика, съобразно Националната политика срещу злоупотребата с наркотични вещества. ОБСНВ разработва, осигурява и координира изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотреба с наркотични вещества в Община Русе. При осъществяване на своите функции си сътрудничи и обменя информация с други институции и организации.