ЩЕ СЕ СПРАВИМ ЗАЕДНО

ЩЕ СЕ СПРАВИМ Заедно е програма по универсална превенция, изготвена във връзка с Наредба № 6 от 11.04.2014 г. за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества, изд. от Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката, както и отговаряща и на европейските стандарти за качество на превенцията на употребата на наркотици на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании. Програмата е одобрена за реализиране от Превантивно – информационен център – Русе, със съгласие № 1711/14.06.2023 г. от Националния център по обществено здраве и анализи, Министерство на образованието и науката и Министерството на здравеопазването.

Основна цел на програмата: 

Предотвратяване възникването и/или увеличаването на риска от употреба с психоактивни вещества /ПАВ/ сред деца в начален етап на образование (3 – 4 клас), чрез повишаване информираността на децата и семейства  относно здравословния начин на живот.

Целева група:

–          ученици от 3 и 4 клас на ОУ „Никола Обретенов“ – град Русе;

–          родителите на децата от 3 и 4 клас на ОУ „Никола Обретенов“ – град Русе;

–          училищните специалисти на ОУ „Никола Обретенов“ – град Русе, които работят с децата от начален етап на образование. 

Място и срок за реализация: 

Дейностите ще бъдат реализирани на територията на град Русе, кв. „Чародейка“ в/около домовете на семействата, където има обособена етническа общност, които ще участват в програмата, на територията на ОУ „Никола Обретенов“ и на адреса на ПИЦ- Русе.

Срок за реализиране на програмата – 1 учебна година – 23/24г.

Дейности: 

 – Обучение на студенти от специалност „Социална педагогика – 3 и 4 курс в РУ „Ангел Кънчев“, които ще имат възможност да партнират на експертите от ПИЦ при осъществяване на дейностите по превантивната програма;

– Обучение на педагогически специалисти от ОУ „Никола Обретенов“ – град Русе, които работят с ученици в начален етап на образование през двата учебни срока;

– Провеждане на интерактивни сесии с учениците от 3 и 4 клас на ОУ „Никола Обретенов“ – гр. Русе;

– Провеждане на родителски сесии с родителите на учениците от 3 и 4 клас;

– Консултиране и индивидуална работа с деца и родители;

– Възстановителното правосъдие.

Очаквани резултати:

  1. По-голяма информираност и ангажираност на всички целеви групи, относно проблемите с употребата и злоупотребата на ПАВ;
  2. Ограничаване на проблема с употребата и злоупотребата с наркотични вещества и рисковото поведение сред подрастващите;
  3. Повишени комуникационни умения и социална култура на участниците чрез неформално образование, интерактивен тренинг за личностно развитие, ориентиране в личните интереси и активизиране на индивидуалните ресурси на участниците;
  4. Развиване на личности качества, като дисциплинираност, отговорност, коректност, толерантност, етичност, честност, екипност, положителна самооценка и добронамереност към другите.
  5. Повишен капацитет на групата от студенти, както и останалите целеви групи.
  6. Повишена гражданската активност сред младежите по проблемите, свързани с ограничаване употребата на наркотици и насилието сред подрастващите и младите хора.
  7. Стимулиране на доброволчеството и участието на млади хора в значими за обществото каузи, като борбата с употребата на ПАВ.