Програма за индикативна превенция „SOS РОДИТЕЛИ“

SOS РОДИТЕЛИ“ е програма по индикативна превенция, изготвена във връзка с Наредба № 6 от 11.04.2014 г. за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества, изд. от Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката, както и отговаряща и на европейските стандарти за качество на превенцията на употребата на наркотици на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании. Програмата е одобрена за реализиране от Превантивно – информационен център – Русе, със съгласие № 1813/27.06.2023 г. от Националния център по обществено здраве и анализи, Министерство на образованието и науката и Министерството на здравеопазването.

Основна цел на програмата: Осигуряване и оказване на професионална подкрепа на родители, чиито деца употребяват, употребявали са или за които имат съмнение, че експериментират и употребяват психоактивни вещества /ПАВ/; при които съществуват индикации, свързани с индивидуален риск от развиване на вредна употреба или синдром на зависимост, ранни признаци на проблемна употреба или проява на друг вид проблемно поведение.

Целева група:

 • Родители, които търсят помощ, при проява на съмнение, че децата им експериментират или употребяват ПАВ;
 • Родители, при чиито деца/младежи са налице ранни признаци на употреба;
 • Родители, при чиито деца/младежи, съществуват индикации, свързани с индивидуален риск от развиване на вредна употреба или синдром на зависимост;
 • Родители, чиито деца/младежи проявяват проблемно поведение, свързано с бягства от училище или семейството, криминални прояви, намаляване на успеха в училище; отчуждаване от родителите, училището и групите връстници с положително влияние

Междинни групи:

 • Педагогически специалисти – класни ръководители, учители, педагогически съветници;
 • Психолози;
 • Социални работници;
 • Лични лекари;
 • Медицински специалисти в образователните институции.

Място и срок за реализация: Дейностите и интервенциите ще бъдат реализирани в офиса на Превантивно – информационен център – Русе, ул. „Плиска“, 78, бл. „Мадара“ .

Срок за реализиране на програмата: една година.

Дейности: 

А. Индивидуална работа с родителите, близките или полагащите грижи за децата.   

Б.  Групова работа с родителите, близките или полагащите грижи за децата.

 1. „Училище за родители“
 2.  „Група за взаимопомощ“
 3. Онлайн „Група за взаимопомощ“

Очаквани резултати:

 1. По-голяма информираност и ангажираност на родителите и близките, относно проблемите с употребата и злоупотребата на ПАВ;
 2. Придобиване на умения за разпознаване и ранно идентифициране на симптоми при експериментиране и употреба на ПАВ;
 3. Ограничаване на проблема с употребата и злоупотребата с наркотични вещества и рисковото поведение сред подрастващите;
 4. Подкрепящо родителско поведение;
 5. Придобиване на умения за справяне в кризисни ситуации /в семейна среда, училищна среда/;
 6. Промяна по отношение стереотипите и стигмата сред обществото.