“От връстници за връстници” – Национална програма за универсална превенция на употребата на психоактивни вещества в гимназия 

Националната програма за превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда за възрастова група 8-11 клас „От връстници за връстници“ е изготвена в изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците (2020–2024 г.) и Плана за действие към нея от специалисти в областта на превенция от употребата на психоактивни вещества и е одобрена от Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката.

Дългосрочна цел на програмата:

 • Предотвратяване употребата на психоактивни вещества /ПАВ/ и утвърждаване на здравословен начин на живот.

 Краткосрочни цели на програмата:

 • Постигане на промяна на нагласите по отношение на собственото здраве и утвърждаване на здравословен начин на живот;
 • Подпомагане процеса на израстване, формиране на идентичност и намиране на смисъл;
 • Подкрепа на подрастващите в процеса на взимане на решения и отстояване на натиска на групата;
 • Трениране на социални умения и умения за насочване на експериментиращи и/или Употребяващи връстници;
 • Насочване към алтернативи на употребата.

Крайна целева група: ученици от 8 до 11 клас.

Междинна целева група: родители, учители.

Първи етап:

 • Провеждане на дискусионно-информационни срещи с ученици от гимназиален курс на училища на територията на съответната община;
 • Сформиране на доброволчески клубове;

Втори етап:

 • Обучение от специалистите на ПИЦ на доброволците и на училищния специалист, изпълняващ частта от програмата, която се реализира в училище;

Трети етап:

 • Провеждане на пет последователни срещи за ученици от обучените доброволци и училищния специалист, реализиращ програмата в училище;

Допълнителни дейности:

 • Провеждане на минимум една информационно-дискусионна среща за родители от специалистите на ПИЦ;
 • Провеждане на минимум една информационно-дискусионна среща за учители на ученици от гимназиален курс от специалистите на ПИЦ.