НП „Кодово име: Живот“ стартира в СУПНЕ „Фридрих Шилер“-Русе

/ май 23, 2024/ Новини/ 0 comments

СТАРТИРА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В УЧИЛИЩНА СРЕДА ЗА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 5-7 КЛАС – „КОДОВО ИМЕ: ЖИВОТ“

На 9 май 2024 г., в часа на класа на учениците от 5 в клас, стартира обучението по Национална програма „Кодово име: Живот“. Първото занятие с петокласниците бе проведено в училищната медиотека от експерта от Превантивно-информационен център-Русе, Христина Тихова заедно с училищния педагогически съветник, Жулиета Иванова .

Националната програма има за цел предотвратяване на употребата на психоактивни вещества, постигане на промяна на нагласите по отношение на собственото здраве и утвърждаване на здравословен начин на живот, засилване на защитните и намаляване на рисковите фактори, свързани с употребата на психоактивни вещества.

Програма включва обучителен цикъл, който ще се реализира в продължение на три учебни години, като всяко ново стартиране на програмата следва да бъде със същата продължителност (три години). Обучителните сесии за работа с учениците са изготвени в изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците 2020-2024г. и Плана за действие към нея. Програмата е одобрена от Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката.

Националната програма се състои от няколко етапа – въвеждащо обучение, теоритично обучение и практическо обучение на училищните специалисти, които ще участват в реализирането на Националната програма за превенция употребата на наркотични вещества в училищна среда. Обучителната програма съдържа осем обучителни модула, в които са включени основни теми в областта на превенция на употребата на ПАВ. В етапите на програмата обучение преминаха педагогическият съветник Жулиета Иванова и ст. учителят по биология и здравно образование Айгюл Ахмед.

До края на месец юни 2024 г. учениците от 5 клас, с които пилотно програмата „Кодово име: Живот“ стартира в СУПНЕ „Фридрих Шилер“-Русе, ще преминат през общо шест теми, в които чрез дискусии, ролеви игри, решаване на казуси и др. ще повишат знанията си как да се предпазят от употреба на ПАВ, ще имат възможността да повишат на своите социални умения, с които да се противопоставят при склоняване към употреба на ПАВ.

Share this Post

Leave a Comment