“Кодово име “Живот” – Национална програма за универсална превенция на употребата на психоактивни вещества в прогимназия 

Националната програма за превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда за възрастова група 5-7 клас „Кодово име живот“ е изготвена в изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците (2020–2024 г.) и Плана за действие към нея от специалисти в областта на превенция от употребата на психоактивни вещества и е одобрена от Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката.

Дългосрочна цел на програмата: предотвратяване употребата на психоактивни вещества /ПАВ/.

Краткосрочна цел на програмата: засилване на защитните и намаляване на рисковите фактори, свързани с употребата на ПАВ.

Крайна целева група: ученици от 5 до 7 клас.

Междинна целева група: родители, учители.

Време и място на провеждане: час на класа-5 последователни занятия, в училище.

Основни задачи:

·         Изграждане на социални и лични умения.

·         Промяна на нагласите по отношение на  собственото здраве и утвърждаване на здравословен начин на живот.

·         Повишаване на информираността относно причините, видовете и последиците от рисково поведение.

Дейности: 

·         Изработване на материали за прилагане на програмата.

·         Формиране на екипи по места.

·         Обучение на екипите

·         Провеждане на 5 срещи с ученици за учебната година.

·         Провеждане на 2 срещи с родители за една учебна година.

·         Провеждане на една среща с класните ръководители и една среща с директорите на училищата.

·         Провеждане на екипни срещи.

·         Реализиране на инициативи.